Privacyverklaring

Privacyverklaring

Laatste update: 15 juni 2020

 

Via deze Privacyverklaring informeert stichting Geef Racisme de Rode Kaart Nederland u over de wijze waarop er wordt omgegaan met de persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.rodekaart.eu (hierna: “de Website”).

 

Inleiding

Geef Racisme de Rode Kaart respecteert uw privacy and draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Gegevens worden niet verwerkt zonder reden en alleen als die echt nodig worden geacht voor specifieke doeleinden. In deze privacyverklaring wordt er uitgelegd welke gegevens er worden verwerkt vanuit bezoek aan en gebruik van de Website.

 

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de Website.

Voor andere verwerkingen van persoonsgegevens door Geef Racisme de Rode Kaart Nederland geldt mogelijk een ander privacybeleid. Neem bij vragen hierover contact met ons op via info@rodekaart.eu.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

In onderstaande tabel kan er eenvoudig terug gevonden worden met welk doel welke persoonsgegevens worden verzameld, hoelang die worden bewaard en wie deze persoonsgegevens eventueel ontvangt.

  Doel   Welke persoonsgegevens   Rechtsgrond   Bewaartermijn Ontvangers
  Registratie formulier
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
  Toestemming   Uw gegevens worden voor twee jaar            bewaard.
 • Geef Racisme de Rode Kaart Nederland
  Statistisch onderzoek
 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje ‘Cookies’)
 • IP-gegevens
  Gerechtvaardigd belang   Uw gegevens worden zo snel mogelijk           geanominiseerd.
 • Analytics tools
  Om onze digitale dienstverlening te              verbeteren
 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje ‘Cookies’)
 • IP-gegevens
  Gerechtvaardigd belang / toestemming   Iedere keer dat onze website bezocht          wordt. Deze gegevens worden zo snel als    mogelijk geanonimiseerd
 • Websitebeheerder
 • Analytics tools

Geef Racisme de Rode Kaart Nederland verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen welke niet in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Het voorgaande is anders wanneer voorafgaande toestemming is gegeven voor de betreffende verstrekking of Geef Racisme de Rode Kaart Nederland wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

 

Cookies

Deze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de Website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat er bijvoorbeeld na kan worden gegaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.

Deze data wordt alleen geaggregeerd gebruikt en deze kunnen niet worden herleid tot een pc of individu. Via de browserinstellingen op iemands computer kunnen reeds geplaatste cookies verwijderd worden en het plaatsen van nieuwe cookies kan worden geweigerd. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de ‘help-functie’ van uw browser.

 

Rechten

Op grond van de wet heeft u verschillende rechten. U heeft het recht om een verzoek te doen om de persoonsgegevens in te zien die Geef Racisme de Rode Kaart Nederland van u verwerkt, het recht om een verzoek te doen om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht van bezwaar, het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens en het recht op overdracht van de persoonsgegevens die Geef Racisme de Rode Kaart Nederland van u heeft.

 

Intrekken van toestemming

Voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden geldt dat wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft ten allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. De verwerking zal dan ogenblikkelijk gestaakt worden. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

 

Als u gebruik wilt maken van één van uw rechten, neem dan contact op via onderstaande gegevens (zie sub kopje contactgegevens).

 

Beantwoordingstermijn

U verzoek zal in beginsel binnen een maand worden beantwoord. Mocht de beantwoording van uw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zal dit gecommuniceerd worden binnen een maand. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn oploopt.

Naast bovenstaande rechten staat het u altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de autoriteit staan op de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 

Identificatie

Bij alle gestelde vragen en/of verzoeken kan het voorkomen dat er om nadar bewijs van identiteit wordt gevraagd. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstreken of ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens of de wijze waarop die gegevens door Geef Racisme de Rode Kaart Nederland worden verwerkt.

 

Individuele afweging bij ieder verzoek

Bij deze wijzen word u er uitdrukkelijk op gewezen dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat een er aan een bepaald verzoek geen gehoord kan worden gegeven. Ieder verzoek wordt steeds op zijn eigen merites beoordeeld. Mocht er geen gehoord kunnen worden gegeven aan een bepaald verzoek, dan zal dit uiteraard gemotiveerd kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan er vervolgens de gang naar de rechter worden gemaakt. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

 

Beveiliging

Passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

 

Wijzigen van deze privacyverklaring

Indien deze privacyverklaring wordt gewijzigd, wordt deze bijgewerkte privacyverklaring op de Website geplaatst. Controleer regelmatig onze privacyverklaring. Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst.

 

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij om vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Wanneer u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Geef Racisme de Rode Kaart Nederland of wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan u geeft (bijvoorbeeld recht op inzage of correcte), neem dan contact op via onderstaande gegevens.

 

Contactgegevens

Stichting Geef Racisme de Rode Kaart Nederland

(Kamer van Koophandel nummer: 60181605)

Takkebijster 9 A

4817 BL Breda, Nederland

e-mail: info@rodekaart.eu